Z6_HQ8A1O82KORE50QS6UVRQE0GH6
Z7_HQ8A1O82KG3R40QSU4BK9A0853
Как да връча заявлението си за електронна административна услуга на доставчика й?

При централизирано заявяване:

Тази възможност се предоставя от Системата за електронни форми, като част от функционалността на попълване и окомплектоване на необходимите документи за заявяване на избраната електронна административна услуга.

 

Това действие може да се извърши и директно в Системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване), ако заявителят е подготвил, подписал и окомлектовал необходимите документи самостоятелно и използва функционалностите на услугата „Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща“, реализирана в системата за еВръчване (https://edelivery.egov.bg/).

 

Електронното изявление се смята за получено от доставчика на ЕАУ с постъпването му в неговата информационна система. Получателят на електронното заявление задължително връща входящ номер на заявената услуга, който се изпраща към профила на заявителя в системата за еВръчване.

 

При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им. Изпратените и получени документи подлежат на съхранение в профила на заявителя в системата за електронно връчване.А

 

При децентрализирано заявяване:

При децентрализирано заявяване на ЕАУ се използват съответните функционалности, предоставяни от портала на администрацията, доставчик на конкретната ЕАУ.