Как да добавя документи към заявление за електронна административна услуга?

След потвърждение за автентикация (чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК от НОИ) в системата за е-форми, се визуализират изискуемите за попълване и прикачване документи, като при възможност същите автоматизирано се попълват чрез заявяване и предоставяне на информация от първичния администратор на данни (ПАД).