Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FA2K0
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FA2K7
Услуги, предоставяни чрез посредник
 1. 326 Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 2. 421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 3. 422 Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 4. 587 Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки
 5. 649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 6. 739 Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 7. 778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
 8. 779 Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
 9. 795 Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева
 10. 998 Издаване на удостоверение за получени социални плащания
 11. 1007 Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните 
 12. 1047 Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
 13. 1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
 14. 1172 Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината - отиване и връщане
 15. 1173 Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
 16. 1212 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
 17. 1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика 
 18. 1216 Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
 19. 1217 Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 20. 1275 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
 21. 1451 Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
 22. 1506 Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 23. 1742 Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 24. 1894 Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
 25. 2198 Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст 
 26. 2293 Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
 27. 2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
 28. 2971 Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител 
 29. 3028 Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
 1. 834 Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица
 2. 1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица
 3. 1501 Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице
 4. 1502 Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица
 5. 1956 Включване в обучение на възрастни