Услуги, предоставяни от Централна администрация

Tel.: 070020341 , help@e-gov.bg

(+359 2)  949 2459 ; (+359 2) 949 2388

 

Услуги:

 

326 Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

422 Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

587 Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

 

649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

739 Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

 

779 Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

 

795 Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

 

998 Издаване на служебна бележка за получени помощи и добавки

 

1007 Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

 

1047 Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

1172 Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с ЖП в страната два пъти в годината — отиване и връщане

 

1173 Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

 

1212 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от студентка, учаща в редовна форма на обучение

 

1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

 

1217 Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с ж.п. и автобусен транспорт в страната веднъж в годината

 

1275 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година

 

1451 Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

 

1742 Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

1894 Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование

 

2198 Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканските пътища

 

2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

 

2971 Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

 

3028 Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

 

3121 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020-2021 г.

 

3123 Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

 

Услуги:

 

832 Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда"

 

834 Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица

 

​1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

 

1501 Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице

 

1502 Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица

 

​1956 Включване в обучение на възрастни   

 

420 Регистрация и предоставяне на удостоверения на предприятия, които осигуряват временна заетост

 

546 Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България

 

837 Регистрация и предоставяне на удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа

 

2871 Регистрация на заетост на работници - граждани на трети държави

 

Услуги:

 

2382 Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на ППС

 

1240 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване

 

375 Промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

356 Издаване на книжка с пътни формуляри за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобус до държави, които са членки на Европейския съюз

 

362 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници за държави, които не са членки на ЕС

 

1242 Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка

 

601 Промяна в списъка към издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

 

791 Издаване на еднократно разрешително за международен случаен превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

 

1626 Издаване на дубликат на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе

 

1157 Удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

 

1910 Преглед за съответствие с изискванията на учебен кабинет/офис, учебна площадка и ППС за обучение

 

1208 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

 

1441 Издаване на разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които не се разменя контингент от разрешителни

 

1911 Отразяване на промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

 

2842 Удължаване срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към разрешение

 

2675 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване

 

1013 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

363 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия                                                                                                                                             

 

1231 Провеждане на изпити и издаване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари

 

1024 Продължаване на срока за разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари

 

579 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

 

361 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

 

1699 Издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

 

990 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

 

2295 Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешение

 

1450 Издаване на разрешенително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които се разменя контингент от разрешителни

 

1025 Прекратяване на правата ,произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача по молба на неговия притежател

 

1685 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

 

1900 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

 

1012 Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държава, която не е член на ЕС

 

1629 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по молба на неговия притежател

 

811 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на проверка на техническа изправност на ППС

 

1920 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС по молба на неговия притежател

 

365 Издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009

 

366 Издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

 

2674 Издаване на дубликат на удостоверение от трето психологическо изследване и от закрити лаборатории, провели първо и второ психологическо изследване

 

1235 Промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

 

2267 Издаване на Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ

 

3119 Вписване или отписване на превозно средство в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ

 

2178 Издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

 

2809 Продължаване на валидността на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Услуги:

 

1169 Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

 

1175 Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

 

1487 Вписване в регистъра на корабите на Република България

 

1933 Изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

 

1934 Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

 

327 Заверка на товарни планове

 

2386 Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на разрешително

 

540 Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

 

626 Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

 

1037 Вписване на пристанища, пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти в Регистъра на пристанищата на Република България и издаване на Удостоверение за регистрация

 

1035 Отписване от регистъра на корабите

 

1039 Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

 

1034 Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

 

1482 Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 бруто тона по море" и "Водач на малък кораб"

 

1262 Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

 

1496 Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

 

828 Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

 

1261 Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

 

2248 Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

 

1949 Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

 

396 Издаване на моряшки паспорт

 

631 Одобряване на учебни програми за морски или речни специалности

 

408 Съгласуване на карти за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

 

756 Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

 

1264 Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

 

539 Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност “Водач на кораб до 40 БТ по море” и “Водач на малък кораб”

 

825 Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции

 

1721 Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

 

1723 Издаване на удостоверение за плавателен стаж

 

1861 Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност и потвърждения

 

Услуги:

 

293 Заверка и проверка на електронни технологични дневници

 

288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба

 

710 Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

 

1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България

 

1597 Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България

 

321 Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната

 

1826 Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО

   

2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на ППС

 

2803 Удостоверения за регистрация на лица, извършващи дейности с дестилационни съоръжения за етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

 

1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

 

507 Вписване на промяна в обстоятелствата за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

 

2372 Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

 

294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

 

1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции

 

3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Услуги:

 

548 Съгласуване на инвестиционни проекти

 

545 Издаване на разрешения за извършване на редовни теренни археологически проучвания от български специалисти

 

1176 Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с предмет културни ценности

 

1378 Регистриране на организациите, подпомагащи културата

 

304 Съгласуване на заданията за проектите на постоянните експозиции на музеите

 

516 Разрешение за създаване и закриване на частни музеи

 

510 Разрешение за създаване на обществени колекции

 

329 Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания

 

2800 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения

 

925 Утвърждаване на тарифите за размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права

 

296 Регистриране на лицата, които имат право за извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности

 

297 Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности

 

509 Регистриране на лицата с право на участие в комисия за идентификация на културни ценности

 


1607 Извършване на промени в регистрация за дейност по колективно управление на права и/или изменение на издадено удостоверение

 


1637 Извършване на справки и/или издаване на документи за обстоятелствата, вписани в Регистъра на наименованията на артистичните групи


302 Регистрация за дейност по колективно управление на права

 

1128 Издаване на разрешения за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности, национално богатство

 

1842 Заверка на документи, подлежащи на легализация и използване в чужбина

 

1379 Регистриране на меценатите

 

1640 Издаване на паспорти за културните ценности, които са национално богатство

 

544 Заличаване на регистрация за дейност по колективно управление на права по писмена молба на регистрираното лице

 

2804 Регистриране на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания

 

1130 Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната

 

1605 Регистриране на културни организации и институти

 

1641 Регистриране на обществените библиотеки303 Регистрация на наименованията на артистични групи


948 Издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство

 

1136 Съгласуване на заданията за проектите на музейни сгради

Услуги:

 

387 Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

 

1029 Министерство на туризма Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

 

1476 Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

 

2759 Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване

 

620 Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

 

1475 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

 

2557 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

 

2750 Повишаване на категорията на места за настаняванe

 

2751 Повишаване категорията на заведение за хранене и развлечения

 

2761 Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

 

2776 Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

 

1030 Издаване на удостоворение за туроператорска и/или агентска дейност

 

2559 Вписване на организация за управление на туристическите райони


2780 Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър


2760 Категоризиране на места за настаняване


2783 Вписване в Националния туристически регистър на правоспособени екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията


2774 Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България


2775 Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"


2777 Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията.


2781 Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България


2778 Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България.


2782 Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията.

 

 

 

 

Услуги: 

 

266 Издаване на удостоверение за вписване в Регистъра на браншовите организации и националните браншови организации в горския сектор

 

2928 Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството

 

2177 Признаване на организация на производители на земеделски продукти и на група на производители на земеделски продукти

 

2355 Признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци

 

1195 Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн

 

2733 Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

 

1572 Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета

 

 

Услуги:

 

568 Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 

643 Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

 

644 Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, подлежащи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

978 Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии; и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

 

1043 Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие

 

1270 Одобряване на проект-заснемане на извършени строежи за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти

 

1427 Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 

1495 Одобряване на общ устройствен план или на изменение на общ устройствен план за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие, и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 

1499 Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план

 

1737 Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони

 

1945 Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения

 

1946 Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на подробен устройствен план и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 

1955 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж

 

2212 Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти

 

2422 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

831 Искане за издаване на удостоверение за верен ЕГН

Услуги: 

 

1177 Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 22.05.2007 г. в страната.

 

1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища.

 

2890 Одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

 

2892 Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи

 

2893 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката

 

2894 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката

Услуги:

 

465 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

 

693 Издаване на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им

 

886 Регистриране на трансплантационни процедури по вземане на тъкан или клетки

 

887 Издаване на разрешение за износ на тъкани и клетки предназначени за трансплантация в трети страни

 

960 Издаване на разрешение за внос и износ на органи предназначени за трансплантация от и за трети страни

 

1087 Проверка в регистъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на донорите на яйцеклетки по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях

 

1093 Вписване в служебния регистър на лица, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им

 

1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

 

1656 Регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан или клетки

 

1659 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

 

1790 Издаване на разрешение за внос на тъкани и клетки от трети страни

 

1792 Проверка в регистъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях

 

2220 Предоставяне на органи, тъкани и клетки, за които е удостоверена невъзможност за използване за трансплантация


2309 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане на органи от човешки труп


2343 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане на орган от жив донор


2366 Вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Услуги:

 

598 Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

 

599 Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

 

1181 Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

 

1461 Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

 

2197 Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

 

2377 Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

 

2553 Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство

Услуги:

 

370 Регистрация на лицензираните спортни федерации и спортни клубове - техни членове

 

600 Издаване на разрешения за провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България

 

1457 Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации

 

2991 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за спортни обекти и съоръжения

 

2992 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за спортни обекти и съоръжения

 

3112 Вписване на инструктори, помощник-треньори, треньори, старши и главен треньори в регистъра на треньорските кадри

 

3113 Отпускане на пожизнени месечни премии на спортисти и треньори

 

3114 Отпускане на месечни парични помощи на деца на медалисти, прекратили състезателна дейност поради смърт

 

3115 Отпускане на еднократна парична помощна на ненавършилите пълнолетие деца на медалисти, прекратили състезателна си дейност поради смърт

Услуги:

 

431 Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност, в частта в която се отнасят за съоръженията

 

432 Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност

 

657 Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

 

659 Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност

 

799 Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

 

846 Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност

 

847 Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност

 

1010 Одобряване на идентификационните знаци на бутилки

 

1285 Заверяване на проектантската и конструкторска документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществени изисквания

 

1286 Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

 

1513 Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност

 

2339 Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

 

2785 Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд

 

2796 Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирна стена и съоръженията към нея 

 

3040 Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива