Техническа информация за интеграция

За интеграция с цел добавяне и актуализация на информация в портала, следва да се използват описаните услуги. Предварително всяка администрация, която желае да използва уеб услугата, следва да заяви достъп до ЕПДЕАУ.  

 

Въз основа на предоставената по-долу документация, следва да изградите в собствена среда за разработка услугата за комуникация с ЕПДЕАУ за добавяне / актуализиране на информация за ЕАУ. След като услугата бъде изградена, следва да се изпълни заявка, която извиква услугата. Заявката, описана във EgovService.wsdl трябва да съдържа HTTP Basic Authentication (потребителско име и парола), получени от ДАЕУ.

 

Услугите са описани чрез WSDL (web service description language). След изпълнението на заявката ще получите отговор от ЕПДЕАУ. При успешно завършена операция информацията се добавя / актуализира в ЕПДЕАУ. При неуспешна операция ЕПДЕАУ връща съобщение с описана грешка.

 

Адрес на услугата в продукционна среда

 

Адрес на услугата в "staging" среда

 

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира услугата изграждане на федериран портал. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на множество портални сайтове, по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Порталната платформа за поддържа от екипите на Държавна агенция "Електронно управление', а съдържанието на федерирания портал от екипите на администрацията. 

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Всеки административен орган, който ще използва услугата за интеграция, е необходимо да отговаря на следните условия, за да му бъде разрешен достъпът:

 

 1. Да има създадена регистрация в системата „Електронно връчване“:
 2. Да предостави на администратора на системата „Електронно връчване“ публична част на свой сертификат, който ще използва за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция.

 

Регистрациите на административни органи се извършват от администраторите на системата след одобрение на подадено заявление за регистрация до председателя на ДАЕУ по образец.

 

В случай, че не разполагате със сертификат за целите за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция, такъв ще ви бъде издаден и предоставен от ДАЕУ.

 

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване

 

Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление 

 

Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

 

Заявление за прекратяване присъединяването към Системата за сигурно електронно връчване

 

Описание на услугата, конфигурация на връзката към нея, методите, използваните обекти и код за интеграция

 

Описание на процедурата за интеграция със Системата за сигурно електронно връчване

Централните системи за заявяване на електронно административни услуги и информационните системи на:

 • административни органи;
 • лица, осъществяващи публични функции;
 • организациите, предоставящи обществени услуги;

се интегрират с еАвтентикация по стандартизиран защитен протокол от тип „система-система“ в средата на електронното управление, одобрен от Съвета за интеграция на информационните ресурси и утвърден от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Интеграцията на информационни системи е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

 

Общи условия за системна интеграция на информационни системи на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на електронна идентичност с хоризонталната система за електронна автентикация

 

Заявление за присъединяване към Системата за електронна автентикация на доставчик на електронни административни услуги/доставчик на идентификационни услуги

 

Модел за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация

 

Описание на услуга за интеграция

 

Методика за определяне от лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление на средствата за електронна идентификация, които се използват при заявяване на електронни административни услуги и тяхното ниво на осигуреност

 

Списък на администрациите, присъединени към еАвтентикация

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

 

Осъществяването на достъп чрез интегриране на информационна система предполага присъединяване към тестова среда, в която да бъде извършена интеграцията и осигуряване на достъп до реални данни, след одобрени правни основания и извършена интеграция.

 

 1. Доставчикът изготвя на заявка за издаване на транспортен SSL сертификат за тестова среда;
 2. Доставчикът изпраща на ДАЕУ заявката за издаване на сертификат;
 3. ДАЕУ издава транспортен сертификат за тестова среда;
 4. ДАЕУ изпраща издадения сертификат за тестова среда на доставчика;
 5. ДАЕУ осигурява достъп до полета от справки в тестова среда;
 6. Доставчикът внася на своя машина сертификатa и сертификационна верига в правилната последователност.
 7. Доставчикът осъществява развойна дейност и интеграция. Служебната услуга за достъп до присъединен регистър се настройва за работа в тестова среда;

 

След завършване на развойната дейност и успешно преминаване на тестове на реализираната интеграция, доставчикът на услуги е необходимо да повтори процедурата за осъществяване на достъп в тестова среда, а ДАЕУ ще предостави сертификат и достъп до полета от справки за работа с реални данни.

 

Стандарт за разработване на адаптер 

 

Ръководства и инструкции за интеграция

 

Информация за наличните регистри и справките от тях

 

Адрес на услугата в реална среда

 

Адрес на услугата в тестова среда

 

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

 

Приложение 1: Образец за общо заявление

 

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

 

Приложение 3: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез WEB базирано клиентско (multitenant)  приложение

 

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

 

Лица за контакт:

 

Техническа свързаност: Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: ismolenov@e-gov.bg

Техническа свързаност: Румен Димитров - тел. 02/949 2466; e-mail: rddimitrov@e-gov.bg

Административни въпроси: Нина Трифонова – тел. 02/949 2209; e-mail: ntrifonova@e-gov.bg