Z6_HQ8A1O82KORE50QS6UVRQE0GP7
Z7_HQ8A1O82KG3R40QSU4BK9A08D0
Техническа информация за интеграция

Порталът на електронното управление (ПЕУ) е единна точка за достъп до електронните услуги на всички администрации, електронни услуги предоставяни от лица, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, реализирана с актуални технологични средства и интерфейси.

 

Достъпът до Портала, се осъществява на следния електронен адрес: https://egov.bg

 

Общи условия за използване на Портала на електронното управление.

 

За интеграция с цел добавяне и актуализация на информация в портала, следва да се използват описаните услуги. Предварително всяка администрация, която желае да използва уеб услугата, следва да заяви достъп до ПЕУ.  

 

Въз основа на предоставената по-долу документация, следва да изградите в собствена среда за разработка услугата за комуникация с ПЕУ за добавяне / актуализиране на информация за ЕАУ. След като услугата бъде изградена, следва да се изпълни заявка, която извиква услугата. Заявката, описана във EgovService.wsdl трябва да съдържа HTTP Basic Authentication (потребителско име и парола), получени от МЕУ.

 

Услугите са описани чрез WSDL (web service description language). След изпълнението на заявката ще получите отговор от ПЕУ. При успешно завършена операция информацията се добавя / актуализира в ПЕУ. При неуспешна операция ПЕУвръща съобщение с описана грешка.

 

Адрес на услугата в продукционна среда

 

Адрес на услугата в "staging" среда

 

Чрез порталната платформа на ПЕУ се реализира услугата изграждане на федериран портал. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на множество портални сайтове, по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Порталната платформа за поддържа от екипите на Министерство на електронното управление, а съдържанието на федерирания портал от екипите на администрацията. 

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Всеки административен орган, който ще използва услугата за интеграция, е необходимо да отговаря на следните условия, за да му бъде разрешен достъпът:

 

 1. Да има създадена регистрация в системата „Електронно връчване“:
 2. Да предостави на администратора на системата „Електронно връчване“ публична част на свой сертификат, който ще използва за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция.

 

Регистрациите на административни органи се извършват от администраторите на системата след одобрение на подадено заявление за регистрация до председателя на МЕУ по образец.

 

В случай, че не разполагате със сертификат за целите за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция, такъв ще ви бъде издаден и предоставен от МЕУ.

 

 

Описание на услугата, конфигурация на връзката към нея, методите, използваните обекти и код за интеграция

 

Описание на процедурата за интеграция със Системата за сигурно електронно връчване

Централните системи за заявяване на електронно административни услуги и информационните системи на:

 • административни органи;
 • лица, осъществяващи публични функции;
 • организациите, предоставящи обществени услуги;

се интегрират с еАвтентикация по стандартизиран защитен протокол от тип „система-система“ в средата на електронното управление, одобрен от Съвета за интеграция на информационните ресурси и утвърден от Министъра на електронното управление.

 

Интеграцията на информационни системи е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

 

Общи условия за системна интеграция на информационни системи на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на електронна идентичност с хоризонталната система за електронна автентикация

 

Заявление за присъединяване към Системата за електронна автентикация на доставчик на електронни административни услуги/доставчик на идентификационни услуги

 

Модел за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация

 

Описание на услуга за интеграция

 

Методика за определяне от лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление на средствата за електронна идентификация, които се използват при заявяване на електронни административни услуги и тяхното ниво на осигуреност

 

Техническа спецификация за поддържане и последващо използване на номенклатура на типове идентификатори от системата еАвтентикация

 

Списък на администрациите, присъединени към еАвтентикация

Среда за електронни плащания

 

Общи условия за присъединяване на административни органи и на доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация и използване на функционалността „Централен ВПОС терминал“

 

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

 

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“

 

Заявление за присъединяване /промяна на обстоятелства/ на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“

 

Заявление за присъединяване на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронната административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път“

 

Заявление за прекратяване присъединяването на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

 

Заявление за прекратяване присъединяването на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

 

Процедура по „ОСПОРВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ“, извършено чрез виртуалното терминално пос устройство предоставено на Министерство на електронното управление, обслужвано от „БОРИКА“ АД

 

Детайлна техническа спецификация за осъщестявяване на интеграция

 

Схеми за интеграция

 

Уеб сайт на Портал за електронни плащания в тестова среда

 

Уеб сайт на Портал за електронни плащания в реална среда

 

Ръководство за работа с Единната входна точка за електронни плащания в държавната и местна администрация

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

 

Осъществяването на достъп чрез интегриране на информационна система предполага присъединяване към тестова среда, в която да бъде извършена интеграцията и осигуряване на достъп до реални данни, след одобрени правни основания и извършена интеграция.

 

 1. Доставчикът изготвя на заявка за издаване на транспортен SSL сертификат за тестова среда;
 2. Доставчикът изпраща на МЕУ заявката за издаване на сертификат;
 3. МЕУ издава транспортен сертификат за тестова среда;
 4. МЕУ изпраща издадения сертификат за тестова среда на доставчика;
 5. МЕУ осигурява достъп до полета от справки в тестова среда;
 6. Доставчикът внася на своя машина сертификатa и сертификационна верига в правилната последователност.
 7. Доставчикът осъществява развойна дейност и интеграция. Служебната услуга за достъп до присъединен регистър се настройва за работа в тестова среда;

 

След завършване на развойната дейност и успешно преминаване на тестове на реализираната интеграция, доставчикът на услуги е необходимо да повтори процедурата за осъществяване на достъп в тестова среда, а МЕУ ще предостави сертификат и достъп до полета от справки за работа с реални данни.

 

Стандарт за разработване на адаптер 

 

Насоки за изготвяне на адаптер 

 

Информация за наличните регистри и справките от тях

 

Адрес на услугата в реална среда

 

Адрес на услугата в тестова среда

 

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

 

Линк за достъп до клиентско приложение на косуматори използващи RegiX през уеб браузър 
(https://client-regix.egov.bg/main)

 

Приложение 1: Образец за общо заявление

 

Приложение 2: Образец за колективен достъп до набор от данни

 

Приложение 3: Образец за комплексно заявление

 

Приложение 4: Образец за подаване на заявление за интеграция на нов регистър

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@egov.government.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Министерство на електронното управление на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

 

 

Информация за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез WEB базирано клиентско (multitenant) приложение

 

Информация за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

 

Регистрация на профил на консуматор и представител

 

Демонстрира се процесът по създаване на профил на консуматор в Info приложението на RegiX:

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Регистрация на консуматор;
 3. Попълване на данни за консуматор и представител;
 4. Получаване на e-mail нотификация;
 5. Преглед на документ за регистрация, който трябва да бъде ел. подписан и изпратен на МЕУ (или разпечатан, подписан и изпратен на МЕУ).

 

Регистрация на нов представител на консуматор


Демонстрира се процесът по регистрация на нов представител на консуматор.

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Регистрация на представител;
 3. Попълване на изискваните атрибути. Необходимо е да се знае идентификатора на вече създадена профил на консуматор.

 

Вход с ЕАвт


Демонстрира се процесът по вход в информационното приложение на RegiX чрез използването на ЕАвт.

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Електронна автентикация -> избор на средство за автентикация;
 4. Потребителят е успешно автентикиран.

 

Одобрение на представители от консуматор

 

Демонстрира се процесът по активиране на нов представител от консуматор (необходимо е поне един представител да е вече одобрен от МЕУ).

 

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Нови представители;
 4. Редакция на избран представител;
 5. Промяна на атрибут „Активен“;
 6. Запазване на промените.

 

Попълване на нова заявка от консуматор

 


Демонстрира се процесът по регистрация на нова заявка за достъп до услуга.

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Създаване на система;
 4. Регистрация на заявка за сертификат и добавяне на CSR (Инструкции за изготвяне на сертификат са достъпни тук: https://info-regix.egov.bg/public/guides/Guides.md); 
 5. Създаване на нова заявка и асоциация със система;
 6. Създаване на операции към заявка и асоциацията им със сертификат;
 7. Попълване на допълнителни данни  като:
 • Правно основание;
 • Наименование на услуга (посочва се услугата, за предоставянето на която са необходими заявените данни от посочените регистри/справки);
 • Код на услугата (код на услугата по административен регистър);
 • Избор на желани атрибути на отговор.
 1. Преглед на чернова;
 2. Изпращане на заявка (изпращане на заявката за обработка към МЕУ);
 3. Преглед на съдържание на заявка;
 4. За завършване на процеса е необходимо консуматора да изпрати подписан екземпляр на заявката към МЕУ (електронно подписан или разпечатан и подписан).

 

 

Лица за контакт:

Административни въпроси: 

Таня Петрова - тел. 02/ 949 2066; e-mail:  t.petrova@egov.government.bg

Техническа свързаност и осигуряване на достъп: 

Димитър Димитров - тел. 02/ 404 9612; e-mail:  d.dimitrov@egov.government.bg

Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: ismolenov@egov.government.bg

Техническа поддръжка на работоспособността на RegiX:

Мирослав Папазов - тел. 02/ 445 7768, mpapazov@e-gov.bg
Борис Радев - тел. 02/ 404 9584, bradev@e-gov.bg

Помощен контактен център: тел. 0700 20 341; web: http://support.e-gov.bg

Системата за управление на електронни форми автоматизира процеса по заявяването, заплащането и предоставянето на електронни услуги чрез бизнес процеса, заложен в Единния модел в частта взаимодействие между административните органи и интеграция с хоризонталните системи на електронното управление за нуждите на централизирано предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса, както и предоставяне на надеждна информация за взаимодействието на гражданите и бизнеса с държавната администрация чрез Единния модел.

 

Системата еФорми дава възможност да бъдат създавани, управлявани и предоставяни електронни уеб-базирани форми за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. Функционалностите на системата предоставят възможност за разработване, попълване, съхранение и последващо  управление на уеб формите. Системата позволява автоматизирано попълване на данни, както и лесно администриране и конфигуриране на формите.

 

Процедура по заявяване за разработване, актуализиране и публикуване на електронна форма за заявяване и предоставяне на електронна административна услуга

 

Приложение № 1 към Процедура за разработване, актуализиране и публикуване на електронна форма за заявяване и предоставяне на електронна административна услуга

За целите на уникалното идентифициране на електронни услуги и проследяване на изпълнението на всеки етап от жизнения им цикъл, чрез предварително дефинирани статуси и момента от време, в който настъпват, се въвежда Референтен номер на услуга (РНУ).
Референтният номер на услуга се генерира от система, в която се създава нова, уникална услуга, която е включена в утвърден от министъра на МЕУ списък.  РНУ се поддържа от всяка система, която променя състоянието на вече идентифицирана услуга или я свързва с друга такава (включително за целите на групиране по технологични, организационни, тематични и други признаци).  Услугите, които се включват в списъка са свързани със създаване, обмен и съхранение на електронни документи в и между лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 на ЗЕУ, създаване, обмен и съхранение на електронни съобщения, предоставяне на електронни административни услуги  и вътрешни електронни административни услуги, включително удостоверяващи вписани факти и обстоятелства в регистри, услуги свързани с възникване на задължения и тяхното заплащане и др.
 

Стандарт за генериране и използване на Референтен номер на услуга (РНУ) свързана с предоставяне на електронни услуги (ЕУ)

 

Номенклатура Статуси

 

Номенклатура Етапи