Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2UH2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2VF1
Услуги, предоставяни от Специализирана териториална администрация

Услуги:

 

916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

 

1647 Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

 

2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

 

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

 

2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Услуги:

 

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

 

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

467 Издаване на международен сертификат за имунизации

 

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

 

558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

 

686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб

 

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

 

883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци

 

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

 

1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

 

1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка

 

1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

 

1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

 

1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

 

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

 

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

 

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

 

1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

 

1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

 

1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

 

1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

 

1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

 

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

 

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

 

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

 

3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

Услуги:

 

306 Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

 

342 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности

 

343 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води

 

519 Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита в защитени територии и зони

 

520 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води

 

928 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води

 

929 Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост

 

1138 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

 

1139 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

 

1140 Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

 

1383 Издаване на разрешително за водовземане от подземни води

 

1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове на населени места

 

1416 Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения

 

1610 Изготвяне на справка - ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри

 

2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

 

2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието  върху околната 
среда и Доклад за екологична оценка

 

2432 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

 

2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

 

2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

 

518 Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води

 

720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

Услуги: 

 

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

 

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

 

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

 

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

 

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

 

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

 

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

 

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

 

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

 

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

 

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

 

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

 

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

 

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

 

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

 

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

 

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

 

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

 

2244 Издаване на Регистрационни карти

 

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

 

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

 

2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

 

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

 

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

 

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

 

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

 

2797 Регистрация на диви животни

 

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

Услуги:

 

281 Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите

 

282 Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване

 

283 Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове

 

292 Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на сградите и съоръженията в парцеларни планове

 

495 Предоставяне на баланс по характеристики

 

496 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м.

 

497 Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка

 

501 Изготвяне на скица на имот

 

538 Изработване на копие от карта или нейна част

 

702 Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване

 

703 Заявление за издаване на удостоверение за реституционни претенции

 

733 Преработване на парцеларен план на стопански двор

 

904 Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка

 

906 Изработване на скица-проект за делба, разделяне или обединяване на имоти

 

907 Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти

 

908 Справка за налична информация от регистъра за масив

 

910 Изработване и преработване на план на новообразуваните имоти

 

914 Оцифряване на палцеларен план на стопански двор

 

989 Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация

 

1116 Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите

 

1118 Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат)

 

1124 Предоставяне на координати (X,Y) на точки от опорната мрежа с репераж

 

1163 Справка за налична информация от регистъра на собствениците

 

1164 Издаване на удостоверение за идентичност на имот

 

1360 Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи

 

1361 Заснемане и координиране на трайни насъждения

 

1362 Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот

 

1363 Издаване на удостоверение за предоставени данни за нанесени обекти в картата на възстановената собственост

 

1440 Издаване партида на имот

 

1679 Заявление за установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот

 

1822 Регистрация на земеделски стопани

 

1823 Въвеждане и/или предоставяне на координати (х,у) на гранични точки на имот

 

1824 Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие

 

1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

 

1859 Заявление за предоставяне на данни по характеристики

 

2572 Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

 

2652 Регистрация на тютюнопроизводители

 

3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

 

1360 Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи

 

2572 Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

 

9601 Предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат

 

9603 Подаване на заявление за установяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични условия

 

9604 Подаване на заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

 

9605 Подаване заявление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ

Услуги:

 

2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

 

2764 Издаване на решения за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара

 

2765 Издаване на решения за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара

 

2766 Издаване на удостоверение за регистрация на горски разсадници за производство на посадъчен материал

 

2767 Утвърждаване на горскостопанска програма

 

2768 Издаване на разрешение за провеждане на организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии

 

2769 Предоставяне на достъп до електронен дневник на обект, в който постъпва, преработва се или се експедира дървесина

 

2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

 

2772 Съгласуване на технологични планове за временен склад

 

2773 Разрешение за движение на товарни моторни превозни средства по горски пътища