Услуги, предоставяни от Специализирана териториална администрация

Услуги:

 

916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

 

1647 Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

 

2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

 

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

 

2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Услуги:

 

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

 

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

 

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

 

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

 

1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

 

1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

 

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

 

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

 

1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

 

1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

 

1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

 

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

 

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Услуги:

 

342 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности

 

343 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води

 

519 Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита в защитени територии и зони

 

520 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води

 

 

 

928 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води

 

929 Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост

 

1138 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

 

1139 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

 

1140 Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

 

1383 Издаване на разрешително за водовземане от подземни води

 

1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове на населени места

 

1610 Изготвяне на справка - ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри

 

2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

 

2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието  върху околната среда и Доклад за екологична оценка

 

2432 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

 

2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

 

2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

 

518 Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води

 

720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти