Услуги, предоставяни от Общинска администрация

Tel.: +359 (2) 949 20 01;  02 949 2388 ; 02 949 2392

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

 

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

 

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

 

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

 

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Туризъм: 


2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

 

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 

2047 Категоризация на места за настаняване

 

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

 

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон


2050 Прекратяване на категория на туристически обект

 

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

 

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

 

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

 

 

 

Транспорт: 

 

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

 

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

 

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

2051 Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари

 

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

 

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

 

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 

2016 Издаване на удостоверение за наследници


2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението


2033 Възстановяване или промяна на име

 

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 


2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

 


2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

 

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 


2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 

2053 Припознаване на дете

 

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 


2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 


2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

 


2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 


2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение


2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

 

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 


2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 


2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

 


2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

2390 Установяване на наличие на българско гражданство

 

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

 

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

 

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

 

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

 

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

 

2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

 

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти   

 

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ​

 

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии   

 

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите  

 

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

 

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

 

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

 

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

 

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

 

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

 

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

 

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

 

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

 

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

2083 Издаване на виза за проектиране

 

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

 

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

 

2112 Издаване на разрешение за строеж

 

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

 

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

 

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 

2117 Одобряване на подробен устройствен план

 

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

 

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

 

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

2879 Промяна на предназначението на сгради

 

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Complementary Content
${loading}