За Разработчици > Техническа информация за интеграция
Техническа информация за интеграция

За интеграция с цел добавяне и актуализация на информация в портала, следва да се използват описаните услуги. Предварително всяка администрация, която желае да използва уеб услугата, следва да заяви достъп до ЕПДЕАУ.  

 

Въз основа на предоставената по-долу документация, следва да изградите в собствена среда за разработка услугата за комуникация с ЕПДЕАУ за добавяне / актуализиране на информация за ЕАУ. След като услугата бъде изградена, следва да се изпълни заявка, която извиква услугата. Заявката, описана във EgovService.wsdl трябва да съдържа HTTP Basic Authentication (потребителско име и парола), получени от ДАЕУ.

 

Услугите са описани чрез WSDL (web service description language). След изпълнението на заявката ще получите отговор от ЕПДЕАУ. При успешно завършена операция информацията се добавя / актуализира в ЕПДЕАУ. При неуспешна операция ЕПДЕАУ връща съобщение с описана грешка.

 

Адрес на услугата в продукционна среда

 

Адрес на услугата в "staging" среда

Всеки административен орган, който ще използва услугата за интеграция, е необходимо да отговаря на следните условия, за да му бъде разрешен достъпът:

 

 1. Да има създадена регистрация в системата „Електронно връчване“:
 2. Да предостави на администратора на системата „Електронно връчване“ публична част на свой сертификат, който ще използва за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция.

 

Регистрациите на административни органи се извършват от администраторите на системата след одобрение на подадено заявление за регистрация до председателя на ДАЕУ по образец.

 

В случай, че не разполагате със сертификат за целите за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция, такъв ще ви бъде издаден и предоставен от ДАЕУ.

 

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване

 

Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление 

 

Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

 

Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на юридически лица, като получатели на електронни административни услуги

 

Описание на услугата, конфигурация на връзката към нея, методите, използваните обекти и код за интеграция

 

Описание на процедурата за интеграция със Системата за сигурно електронно връчване

Централните системи за заявяване на електронно административни услуги и информационните системи на:

 • административни органи;
 • лица, осъществяващи публични функции;
 • организациите, предоставящи обществени услуги;

се интегрират с еАвтентикация по стандартизиран защитен протокол от тип „система-система“ в средата на електронното управление, одобрен от Съвета за интеграция на информационните ресурси и утвърден от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Интеграцията на информационни системи е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

 

Общи условия за системна интеграция на информационни системи на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на електронна идентичност с хоризонталната система за електронна автентикация

 

Заявление за присъединяване към Системата за електронна автентикация на доставчик на електронни административни услуги/доставчик на идентификационни услуги

 

Дневник за предоставяне на отдалечен достъп до Информационите ресурси на ДАЕУ

 

Модел за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация

 

Описание на услуга за интеграция

 

Актуален адрес на услугата без криптиране

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

 

Осъществяването на достъп чрез интегриране на информационна система предполага присъединяване към тестова среда, в която да бъде извършена интеграцията и осигуряване на достъп до реални данни, след одобрени правни основания и извършена интеграция.

 

 1. Доставчикът изготвя на заявка за издаване на транспортен SSL сертификат за тестова среда;
 2. Доставчикът изпраща на ДАЕУ заявката за издаване на сертификат;
 3. ДАЕУ издава транспортен сертификат за тестова среда;
 4. ДАЕУ изпраща издадения сертификат за тестова среда на доставчика;
 5. ДАЕУ осигурява достъп до полета от справки в тестова среда;
 6. Доставчикът внася на своя машина сертификатa и сертификационна верига в правилната последователност.
 7. Доставчикът осъществява развойна дейност и интеграция. Служебната услуга за достъп до присъединен регистър се настройва за работа в тестова среда;

 

След завършване на развойната дейност и успешно преминаване на тестове на реализираната интеграция, доставчикът на услуги е необходимо да повтори процедурата за осъществяване на достъп в тестова среда, а ДАЕУ ще предостави сертификат и достъп до полета от справки за работа с реални данни.

 

Ръководстава и инструкции за интеграция

 

Информация за наличните регистри и справките от тях

 

Адрес на услугата в реална среда

 

Адрес на услугата в тестова среда

 

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

 

Приложение 1: Образец за общо заявление

 

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

 

Приложение 3: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез WEB базирано клиентско (multitenant)  приложение

 

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

 

Лица за контакт:

 

Техническа свързаност: Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: ismolenov@e-gov.bg

Техническа свързаност: Румен Димитров - тел. 02/949 2466; e-mail: rddimitrov@e-gov.bg

Административни въпроси: Нина Трифонова – тел. 02/949 2209; e-mail: ntrifonova@e-gov.bg