За Гражданите и Бизнеса > Как да добавя документи към заявление за електронна административна услуга?
Как да добавя документи към заявление за електронна административна услуга?

След потвърждение за автентикация (чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК от НОИ) в системата за е-форми, се визуализират изискуемите за попълване и прикачване документи, като при възможност същите автоматизирано се попълват чрез заявяване и предоставяне на информация от първичния администратор на данни (ПАД).