Услуги, предоставяни от Централна администрация

Tel.: +359 (2) 949 20 01;  02 949 2388 ; 02 949 2392

 

Услуги:

 

422 Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

739 Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

 

998 Издаване на служебна бележка за получени помощи и добавки

 

1172 Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с ЖП в страната два пъти в годината — отиване и връщане

 

1173 Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

 

1212 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от студентка, учаща в редовна форма на обучение

 

1217 Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с ж.п. и автобусен транспорт в страната веднъж в годината

 

1275 Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година

 

1741 Вписване в Регистър на физическите и юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

 

1742 Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

1894 Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование

 

2198 Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканските пътища

 

2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

 

2971 Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

 

Услуги:

 

2382 Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на ППС

 

1240 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване

 

375 Промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

356 Издаване на книжка с пътни формуляри за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобус до държави, които са членки на Европейския съюз

 

1234 Провеждане на изпити и издаване на удостоверение за ръководител на транспортна дейност на таксиметров превоз на пътници

 

362 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници за държави, които не са членки на ЕС

 

1242 Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка

 

601 Промяна в списъка към издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

 

791 Издаване на еднократно разрешително за международен случаен превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

 

1626 Издаване на дубликат на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе

 

1157 Удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

 

1910 Преглед за съответствие с изискванията на учебен кабинет/офис, учебна площадка и ППС за обучение

 

1208 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

 

1441 Издаване на разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които не се разменя контингент от разрешителни

 

1911 Отразяване на промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

 

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

 

2842 Удължаване срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към разрешение

 

2675 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване

 

1013 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

363 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия                                                                                                                                             

 

1231 Провеждане на изпити и издаване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари

 

1024 Продължаване на срока за разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари

 

579 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

 

361 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

 

1699 Издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

 

990 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

 

2295 Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешение

 

1450 Издаване на разрешенително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които се разменя контингент от разрешителни

 

1025 Прекратяване на правата ,произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача по молба на неговия притежател

 

1685 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

 

1900 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

 

1442 Отразяване на промени в обстоятествата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

1012 Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държава, която не е член на ЕС

 

1629 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по молба на неговия притежател

 

811 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на проверка на техническа изправност на ППС

 

1920 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС по молба на неговия притежател

 

365 Издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009

 

366 Издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

 

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

2674 Издаване на дубликат на удостоверение от трето психологическо изследване и от закрити лаборатории, провели първо и второ психологическо изследване

 

1235 Промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

 

2294 Издаване на дубликат на удостоверение за ръководител на транспортна дейност на таксиметров превоз на пътници

 

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

 

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуги:

 

1169 Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

 

1175 Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

 

946 Преиздаване на документ (моряшки паспорт, свидетелство за правоспособност и др.)

 

1487 Вписване в регистъра на корабите на Република България

 

1933 Изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

 

1934 Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

 

327 Заверка на товарни планове

 

2386 Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на разрешително

 

540 Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

 

626 Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

 

1037 Вписване на пристанища, пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти в Регистъра на пристанищата на Република България и издаване на Удостоверение за регистрация

 

1035 Отписване от регистъра на корабите

 

1039 Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

 

1034 Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

 

1482 Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 бруто тона по море" и "Водач на малък кораб"

 

1262 Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

 

1496 Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

 

828 Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

 

1261 Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

 

2248 Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

 

1949 Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

 

396 Издаване на моряшки паспорт

 

631 Одобряване на учебни програми за морски или речни специалности

 

408 Съгласуване на карти за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

 

756 Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

 

1264 Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

Услуги:

 

293 Заверка и проверка на електронни технологични дневници

 

288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба

 

710 Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

 

1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България

 

1597 Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България

 

321 Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната

 

1826 Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО

   

2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на ППС

 

2803 Удостоверения за регистрация на лица, извършващи дейности с дестилационни съоръжения за етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

 

1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

 

507 Вписване на промяна в обстоятелствата за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

 

2372 Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

 

294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

 

1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции

 

3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Услуги:

548 Съгласуване на инвестиционни проекти

 

545 Издаване на разрешения за извършване на редовни теренни археологически проучвания от български специалисти

 

1176 Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с предмет културни ценности

 

1378 Регистриране на организациите, подпомагащи културата

 

304 Съгласуване на заданията за проектите на постоянните експозиции на музеите

 

516 Разрешение за създаване и закриване на частни музеи

 

510 Разрешение за създаване на обществени колекции

 

329 Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания

 

2800 Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения

 

1635 Удостоверяване на сделките за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения

 

925 Утвърждаване на тарифите за размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права

 

296 Регистриране на лицата, които имат право за извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности

 

297 Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности

 

509 Регистриране на лицата с право на участие в комисия за идентификация на културни ценности

 


1607 Извършване на промени в регистрация за дейност по колективно управление на права и/или изменение на издадено удостоверение

 


1637 Извършване на справки и/или издаване на документи за обстоятелствата, вписани в Регистъра на наименованията на артистичните групи


302 Регистрация за дейност по колективно управление на права

 

1128 Издаване на разрешения за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности, национално богатство

 

1842 Заверка на документи, подлежащи на легализация и използване в чужбина

 

923 Вписване на промени в Регистър на лицата, получили регистрация за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис

 

1636 Обезсилване на удостоверение и/или издаване на актуално удостоверение за производството и търговията с оптични дискове

 

1379 Регистриране на меценатите

 

1606 Удостоверяване на сделките за възлагане на производство на матрици със запис и на възпроизвеждане на оптични дискове

 


1640 Издаване на паспорти за културните ценности, които са национално богатство

 


1843 Регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права

 

544 Заличаване на регистрация за дейност по колективно управление на права по писмена молба на регистрираното лице

 

924 Удостоверяване на всяко изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители съдържащи произведения

 

1380 Удостоверяване на всяко внасяне на матрици, оптични дискове и други носители съдъжащи записи на произведения

 

2804 Регистриране на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания

 

1130 Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната

 

1605 Регистриране на културни организации и институти

 

1641 Регистриране на обществените библиотеки


301 Издаване на дубликати на актове и справки в регистрите по глава втора от Закона за административно регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права


303 Регистрация на наименованията на артистични групи


948 Издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство

 

1136 Съгласуване на заданията за проектите на музейни сгради

Услуги:

 

387 Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

 

1029 Министерство на туризма Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

 

1476 Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

 

2759 Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване

 

620 Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

 

1475 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

 

2557 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

 

2750 Повишаване на категорията на места за настаняванe

 

2751 Повишаване категорията на заведение за хранене и развлечения

 

2761 Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

 

2776 Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

 

1030 Издаване на удостоворение за туроператорска и/или агентска дейност

 

2559 Вписване на организация за управление на туристическите райони


2780 Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър


2760 Категоризиране на места за настаняване


2783 Вписване в Националния туристически регистър на правоспособени екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията


2774 Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България


2775 Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"


2777 Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията.


2781 Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България


2778 Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България.


2782 Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията.

 

 

 

 

Complementary Content
${loading}