Централни и областни администрации

Методически указания и процедури, свързани с Единния модел

Чл.1 Настоящите методически указания се отнасят до административните органи, които попадат в обхвата на чл.1, ал.1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и се отнасят до техните информационни системи и портали, свързани с предоставянето на електронни административни услуги.

 

Чл. 2 При разработване и/или надграждане на информaционните си системи административните органи задължително прилагат процеса, заложен в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

 

Чл. 3. При изготвяне на технически спецификации (задания) за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи и портали, предоставящи електронни административни услуги, административните органи задължително прилагат Модела за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация). Интеграцията е задължителна за информационни системи на административните органи, както и при необходимост от електронна идентификация на физически и юридически лица. 

 

Чл. 4. При изготвяне на технически спецификации (задания) за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи за предоставяне на електронни административни услуги от ниво 4 административните органи задължително включват като изискване интеграция с разработения за нуждите на електронното управление хоризонтален компонент за електронно плащане (е-плащане).

 

Чл. 5. При предоставяне на електронни административни услути за гражданите и за бизнеса административните органи предоставят технологична възможност за достъп до тези ЕАУ, освен чрез официалната си интернет страница, и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, на основание чл. 19, ал.3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, електронните регистри и електронните административни услуги.

 

Настоящите методически указания се издават на основание чл. 7в, т. 10, във връзка с чл. 58б и чл. 59 от ЗЕУ и се изменят и отменят по реда на тяхното издаване.

 

При неспазване на методическите указания от административните органи техните спецификации или технически задания няма да бъдат удостоверени за съответствие по смисъла  на чл. 58а от ЗЕУ.

С тази процедура се създават правила, които уреждат условията и реда за създаване или промяна на електронни форми от доставчик на електронни услуги.

 

Доставчиците на електронни услуги са определени в Закона за електронното управление и включват:

- административни органи - централни, областни, общински и териториални администрации;

- лицата, осъществяващи публични функции - нотариуси, частни съдебни изпълнители;

- организациите, предоставящи обществени услуги - училища, детски градини, библиотеки, болници, НПО.

 

В процедурата включва още:

- одобрение и утвърждаване на електронни форми от доставчик на електронни услуги;

- разпространение, съхранение и публикуване на електронни форми;

- управление на невалидни електронни форми.

 

Вижте цялата процедура

 

Заявление за разработване на електронни форми за електронни административни услуги

 

С процедурата се уреждат условията и редът за присъединяването на административните органи по чл.1, ал.1 от Закона за електронно управление (ЗЕУ) към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги във връзка с централизираното им заявяване с електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление”.

 

Процедурата се прилага по отношение на административните органи по чл.1, ал.1 от ЗЕУ в качеството им на доставчици на електронни административни услуги по чл. 9, ал. 1.

 

Вижте цялата процедура за централизирано предоставяне на електронни административни услуги от повече от един доставчик

 

Заявление за за присъединяване на органите по чл. 3, ал. 1 от Процедурата към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното заявяване на ЕАУ чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление”

 

 

 • Агенция за социално подпомагане
 • Агенция за хората с увреждания
 • Държавна агенция Електронно управление
 • Държавна комисия по хазарта
 • Изпълнителна агенция автомобилна администрацияИзпълнителна агенция автомобилна администрация
 • Изпълнителна агенция Морска администрация
 • Министерство на икономиката
 • Министерство на културата
 • Министерство на туризма
 • Национален филмов център
 • Национална експертна лекарска комисия

 

 • Областна администрация - Благоевград
 • Областна администрация - Бургас
 • Областна администрация - Варна
 • Областна администрация - Велико Търново
 • Областна администрация - Видин
 • Областна администрация - Враца
 • Областна администрация - Габрово
 • Областна администрация - Добрич
 • Областна администрация - Кърджали
 • Областна администрация - Кюстендил
 • Областна администрация - Ловеч
 • Областна администрация - Монтана
 • Областна администрация - Пазарджик
 • Областна администрация - Перник
 • Областна администрация - Плевен
 • Областна администрация - Пловдив
 • Областна администрация - Разград
 • Областна администрация - Русе
 • Областна администрация - Силистра
 • Областна администрация - Смолян
 • Областна администрация - Софийска област
 • Областна администрация - Стара Загора
 • Областна администрация - Търговище
 • Областна администрация - Хасково
 • Областна администрация - Шумен

 

Complementary Content
${loading}